www.biopond.sk - biodiverzita malých vodných biotopov

Projekt

BIOPOND je akronym projektu „Biodiverzita malých vodných biotopov: rovnobežky, rôznobežky alebo mimobežky?”(projekt podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-0059-11). Hlavným cieľom projektu je komplexné opísanie biodiverzity makrofytov a dôležitých skupín bezstavovcov (Odonata, Ephemeroptera, Trichoptera, Coleoptera, Heteroptera a Diptera) rôznych typov malých vodných biotopov na území Slovenska.

obrazok vodnej nadrze 1

Špecifické ciele projektu sú:

  • Zhodnotiť vplyv faktorov prostredia na diverzitu a štruktúru jednotlivých taxocenóz.
  • Charakterizovať podmienky, ktoré zabezpečia zachovanie najvyššej biodiverzity týchto biotopov.
  • Zistiť, aké sú vzájomné vzťahy medzi diverzitou jednotlivých skupín vodných organizmov.
  • Identifikovať, či existuje nejaká indikátorová skupina resp. skupiny taxónov, ktoré by dobre reprezentovali celkovú biodiverzitu študovaných biotopov.

Praktickým výstupom má byť aj návrh odporúčaní pre zachovanie biodiverzity týchto biotopov.

obrazok vodnej nadrze 2

Základným objektom nášho výskumu sú plošne malé vodné biotopy so stojatou vodou (prirodzené, ako napr. ramená riek, zavodnené terénne zníženiny a antropogénne vodné nádrže). Projekt má ambíciu byť komplexnou vedeckou štúdiou spomenutých biotopov a skupín organizmov v rámci Slovenska, zovšeobecniteľnou pre širší geografický (napr. stredoeurópsky) región. Výsledky získané riešením projektu výraznou mierou ovplyvnia pohľad na vzájomný vzťah diverzity viacerých taxonomických skupín a prinesú nové poznatky v tejto oblasti. Dôležitou pridanou hodnotou výskumu bude priamy výstup pre praktickú ochranu prírody. Definovanie podmienok prostredia, ktoré zabezpečujú vysokú diverzitu a definovanie indikátorových skupín, ktoré túto diverzitu vhodným spôsobom odrážajú je základným krokom pre praktickú ochranu prírody s cieľom zachovania týchto mimoriadne hodnotných biotopov.

obrazok vodnej nadrze 3

Projekt BIOPOND je podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0059-11.