www.biopond.sk - biodiverzita malých vodných biotopov

Výstupy projektu

VEDECKÉ ČLÁNKYZÁVEREČNÉ PRÁCE


  Dizertačné práce

 • Bubíková K. [rozpracované] Druhové zloženie a diverzita makrofytov rôznych vodných biotopov vo vzťahu k ekologickým podmienkam prostredia a ľudskej činnosti. Botanický ústav SAV, Bratislava.
 • Matúšová Z. [rozpracované] Vážky malých vodných nádrží: diverzita a vzťah k vodným makrofytom. FEE Technická univerzita vo Zvolene.
 • Reduciendo Klementová B. 2015. Rozšírenie a ekológia vodných bzdôch (Insecta: Heteroptera) na Slovensku. FEE Technická univerzita vo Zvolene.
 • Oboňa J. 2013. Štruktúra a diverzita spoločenstiev vodných bezstavovcov dendroteliem. FEE Technická univerzita vo Zvolene.
 • Očadlík M. 2013. Makrozoobentos tatranských pliesok: diverzita a obnova z acidifikácie. FEE Technická univerzita vo Zvolene.

 • Diplomové práce

 • Čechová B. 2015. Porovnanie efektivity rôznych metód vzorkovania malých vodných nádrží na príklade diverzity vodných bzdôch (Heteroptera). FEE Technická univerzita vo Zvolene.
 • Foltánová A. 2015. Organizácia spoločenstviev komárov (Culicidae) v dendrotelmách dubového lesa. FEE Technická univerzita vo Zvolene.
 • Hlávek. M. 2015. Spoločenstvá mäkkýšov (Mollusca) malých vodných nádrží. FEE Technická univerzita vo Zvolene.
 • Kozák D. 2015. Porovnanie efektivity odberových metód pri odhade diverzity vážok malých vodných nádrží. FEE Technická univerzita vo Zvolene.
 • Rečlová L. 2015. Diverzita vodných bezstavovcov horských jazier: porovnanie plies a pliesok z Veľkej studenej doliny vo Vysokých Tatrách. FEE Technická univerzita vo Zvolene.
 • Stupák R. 2015. Spoločenstvá potočníkov (Trichoptera) malých vodných nádrží. FEE Technická univerzita vo Zvolene.
 • Vojenčiaková S. 2015. Spoločenstvá dvojkrídlovcov (Diptera) malých vodných nádrží: diverzita a vzťah k prostrediu. FEE Technická univerzita vo Zvolene.
 • Zapriháčová A. 2014. Permanentná fauna malých vodných nádrží: diverzita skupín Turbellaria, Crustacea a Hirudinea. FEE Technická univerzita vo Zvolene.
 • Matúšová Z. 2013. Vážky a vodné makrofyty ako zástupné skupiny pri hodnotení diverzity malých vodných nádrží. FEE Technická univerzita vo Zvolene.

 • Bakalárske práce

 • Hlávek M. 2013. Diverzita mäkkýšov (Mollusca) malých vodných nádrží. FEE Technická univerzita vo Zvolene.
 • Stupák R. 2013. Diverzita potočníkov (Trichoptera) malých vodných nádrží. FEE Technická univerzita vo Zvolene.