www.biopond.sk - biodiverzita malých vodných biotopov

Kolektív riešiteľov

Riešiteľskou organizáciou projektu je Botanický ústav SAV v Bratislave. Vedúcim projektu je Ing. Richard Hrivnák, PhD. Spoluriešiteľské organizácie sú UMB v Banskej Bystrici (Katedra biológie a ekológie FPV) a TU vo Zvolene (Katedra biológie a všeobecnej ekológie FEE). Do prác na projekte sú zapojení aj odborníci z ďalších vedeckých pracovísk a k riešeniu projektu významnou mierou prispievajú aj študenti, ktorí v rámci projektu spracovávajú svoje záverečné práce.

foto - Ing. Richard Hrivnák, PhD.

Ing. Richard Hrivnák, PhD.

richard.hrivnak@savba.sk

Adresa:

Botanický ústav Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 14
845 23 Bratislava

Profil:

Venuje sa štúdiu vegetácie mokradí (prameniská, rašeliniská, otvorené vody, močiare, vlhké lúky, slaniská), tradičnej fytocenológii a ekológii, ako aj vzťahom medzi distribúciou, abundanciou a diverzitou makrofytov a podmienkami prostredia. Okrajovo sa zaoberá aj sezónnou a medziročnou dynamikou vegetácie či vybraných druhov vyšších rastlín. Okrem toho sa podieľa na výskume lesnej vegetácie (jelšiny, vrbiny, bučiny a sutinové lesy) a študuje procesy súvisiace so zarastaním trávnych porastov drevinami.

http://ibot.sav.sk/Richard/

Významné publikácie:

foto - RNDr. Helena Oťaheľová, CSc.

RNDr. Helena Oťaheľová, CSc.

helena.otahelova@savba.sk

Adresa:

Botanický ústav Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 14
845 23 Bratislava

Profil:

  • syntaxonomické spracovanie vodnej a močiarnej vegetácie (syntézy sú v knižných publikáciách: Rastlinné spoločenstvá Slovenska 1 a 3 ),
  • výber a charakteristika vodných rastlín Slovenska z hľadiska ich vzácnosti a ohrozenia (Červená kniha 5, spolupráca pri vyhláške MŽP SR č. 24/2003),
  • metodika odberov a hodnotenia stavu povrchových vôd s využitím makrofytov (Rámcová smernica o vodách 2000/60 ES,
  • objasnenie diverzity, distribúcie a dynamiky vodnej a močiarnej vegetácie vo vzťahu k relevantným ekologickým faktorom

Významné publikácie:

foto - RNDr. Judita Kochjarová, CSc.

RNDr. Judita Kochjarová, CSc.

kochjarova@rec.uniba.sk

Adresa:

Botanická záhrada UK, pracovisko Blatnica
Blatnica 315
038 15 Blatnica pri Martine

Profil:

Samostatný vedecký pracovník, Botanická záhrada Univerzity Komenského
pracovisko Blatnica. Pracovné zameranie - všeobecne: taxonómia cievnatých rastlín, floristika (Karpaty), fytocenológia (vybrané typy horských fytocenóz, rastlinné spoločenstvá vôd a mokradí). Zameranie a náplň práce v rámci projektu BIOPOND: zber floristických, fytocenologických a ekologických dát v teréne, floristická dokumentácia (herbárový materiál), fotodokumentácia.

Významné publikácie:

foto - RNDr. Peter Paľove-Balang, PhD.

RNDr. Peter Paľove-Balang, PhD.

peter.palove-balang@upjs.sk

Adresa:

Katedra Botaniky
Ústav Biologických a Ekologických vied
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Mánesova 23
04001 Košice

Profil:

Rastlinný fyziológ s vyše 10 ročnou výskumnou praxou. Výskum je zameraný najmä na príjem a metabolizmus dusíka, minerálnu výživu a vplyv abiotických ekologických faktorov na rastliny. Dlhodobo spolupracuje s Univerzitou v Seville a s Botanickým ústavom SAV v Bratislave.

Významné publikácie:

foto - Ing. Ladislav Hamerlík, PhD.

Ing. Ladislav Hamerlík, PhD.

ladislav.hamerlik@savba.sk

Adresa:

Katedra biológie a ekológie
Fakulta prírodných vied UMB
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

Profil:

Pracuje ako učiteľ Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Venuje s hlavne ekológii vysokohorských a arktických vôd. Špecializuje sa na štúdium pakomárovitých (Diptera: Chironomidae) ako modelovej skupiny pre sledovanie minulých a súčasných zmien sladkovodných ekosystémov a ich prostredia.

http://www.fpv.umb.sk/bioeko/lh.html

Významné publikácie:

foto - Ing. Marek Svitok, PhD.

Ing. Marek Svitok, PhD.

svitok@tuzvo.sk

Adresa:

Katedra biológie a všeobecnej ekológie
Fakulta ekológie a environmentalistiky
Technická univerzita vo Zvolene
T.G. Masaryka 24
960 53 Zvolen

Profil:

Venuje sa aplikácií štatistických metód v ekologickom výskume s využitím rôznych modelových skupín (napr. rozsievky, vodné makrofyty, vodné a terestrické bezstavovce, obojživelníky či vtáky). Numerickým metódam sa venuje aj ako učiteľ na Technickej univerzite vo Zvolene a Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Taxonomicky sa špecializuje na vodné bezstavovce (najmä podenky (Insecta: Ephemeroptera)) rôznych typov prostredí (od dendroteliem až po veľké rieky).

Významné publikácie:

foto - Ing. Milan Novikmec, PhD.

Ing. Milan Novikmec, PhD.

novikmec@tuzvo.sk

Adresa:

Katedra biológie a všeobecnej ekológie
Fakulta ekológie a environmentalistiky
Technická univerzita vo Zvolene
T.G. Masaryka 24
960 53 Zvolen

Profil:

Pracuje ako učiteľ na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej Univerzity vo Zvolene. Hlavnou oblasťou jeho výskumu je ekológia stojatých a tečúcich vôd. Dlhoročne sa venuje výskumu spoločenstiev bentických bezstavovcov rôznych typov vodných ekosystémov. V rámci odbornej práce sa špeciálne venuje potočníkom (Insecta: Trichoptera).

Významné publikácie:

foto - Ing. Jozef Oboňa

Ing. Jozef Oboňa

xobonaj@tuzvo.sk

Adresa:

Katedra biológie a všeobecnej ekológie
Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene
T.G. Masaryka 24
960 53 Zvolen

Profil:

Pôsobí ako doktorand na Katedre biológie a všeobecnej ekológie TU vo Zvolene. Venuje sa najmä vodným bezstavovcovom extrémnych vodných ekosystémov (fytotelmy, dendrotelmy, pluviotelmy). Taxonomicky sa špecializuje na spoločenstvá dvojkrídlovcov (Diptera). V rámci projektu zabezpečuje spracovanie materiálu bezstavovcov zo skupiny Diptera (excl. Chironomidae).

Významné publikácie:

foto - Ing. Miroslav Očadlík

Ing. Miroslav Očadlík

ocadlik@tuzvo.sk

Adresa:

Katedra biológie a všeobecnej ekológie
Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene
T.G. Masaryka 24
960 53 Zvolen

Profil:

Od roku 2010 je doktorandom na katedre biológie a všeobecnej ekológie. Zaoberá sa výskumom litorálneho bentosu tatranských plies a pliesok, ktoré sa nachádzajú vo fáze obnovy z acidifikácie. Užšie sa zameriava na skupinu pošvatky (Insecta: Plecoptera).

Významné publikácie:

  • Očadlík M., Svitok M., Novikmec M., Bitušík P., 2012: Comparative invertebrate diversity of alpine lakes and ponds across hierarchical spatial scales. In: Cauchie H. M. & Hoffmann L. (eds.): Little things mean a lot: understanding the role of ponds in a changing world. Programme-Aabstracts. Luxembourg, 4–8 June 2012, p. 38.
  • Očadlík M., Svitok M., Novikmec M., Bitušík P., 2012. Porovnávacia diverzita litorálneho makrozoobentosu (α, β, γ) pliesok a plies Vysokých Tatier. In: Čiamporová-Zaťovičová Z. (ed.) XVI. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti - Zborník príspevkov, 25.-29. jún 2012, Jasná, p. 123.
  • Stoklasa J., Očadlík M., 2009: Ephemeroptera, Plecoptera a Trichoptera Breznického potoka. Acta Facultatis Universitatis Prešoviensis. Folia Oecologica 1: 89–95.
studentka - Barbora Klementová

Barbora Klementová

Profil:

Je študentkou 1.ročníka PhD. štúdia na Katedre biológie a všeobecnej ekológie FEE TU vo Zvolene. Dlhodobejšie sa zaoberá vodnými bzdochami (Heteroptera), ktoré boli aj hlavnou témou jej diplomovej práce. V rámci projektu BIOPOND sa podieľa na terénnych prácach a organizuje „študentskú časť prác“ v laboratóriu. Dizertačnú prácu rieši v rámci projektu BIOPOND, jej témou budú vodné bzdochy - rozšírenie, ekológia, diverzita.

studentka - Zuzana Matúšová

Zuzana Matúšová

Profil:

Je študentkou 2. ročníka druhého stupňa VŠ štúdia na Fakulte ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene. V rámci bakalárskej práce sa zaoberala vplyvom teploty a svetelného režimu na emergenciu podeniek (Ephemeroptera). V rámci projektu BIOPOND zabezpečuje laboratórne spracovanie materiálu a v diplomovej práci, ktorá bude čiastkovým výstupom z projektu BIOPOND, sa venuje vzťahom medzi diverzitou vodnej vegetácie a diverzitou spoločenstiev vážok (Odonata).

studentka - Andrea Zapriháčová

Andrea Zapriháčová

Profil:

Je študentkou 1.ročníka druhého stupňa VŠ štúdia na Fakulte ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene. Bakalársku prácu vypracovala na tému „Klasifikácia vodných biotopov Poiplia na základe vodných bezstavovcov (Crustacea, Turbellaria, Megaloptera)“. V rámci projektu BIOPOND zabezpečuje laboratórne spracovanie materiálu, v diplomovej práci, ktorá bude čiastkovým výstupom z projektu BIOPOND sa zameria na spracovanie skupín Crustacea, Turbellaria a Hirudinea.

student - Michal Hlávek

Michal Hlávek

Profil:

Je študentom 3. ročníka prvého stupňa VŠ štúdia na Fakulte ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene. V rámci bakalárskej práce sa zaoberá zložením spoločenstiev mäkkýšov malých vodných nádrží.

student - Radovan Stupák

Radovan Stupák

Profil:

Je študentom 3. ročníka prvého stupňa VŠ štúdia na Fakulte ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene. V rámci bakalárskej práce sa zaoberá spoločenstvami potočníkov (Trichoptera) malých vodných nádrží.

student - Simona Vojenčiaková

Simona Vojenčiaková

Profil:

Je študentkou druhého stupňa VŠ štúdia na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene. V rámci projektu BIOPOND zabezpečuje laboratórne spracovanie materiálu, v diplomovej práci, ktorá bude čiastkovým výstupom z projektu sa zameria na determináciu tzv. ostatných dvojkrídlovcov (Diptera excl. Chironomidae)